Oběžník: Poznámky k ujasnění postojů a cílů československých vojáků v záloze

 v Nezařazené, Oběžník

Přátelé, vojáci,

za poslední týdny se událo v naší skupině velmi mnoho, dobrého i špatného, přičemž to špatné pramenilo (naštěstí nebo bohužel?) hlavně z nedostatků v komunikaci, což není nakonec nic nového, protože většina problémů v čemkoliv a kdekoliv mívá své kořeny právě v komunikaci…

Nicméně, přece jen jsme se kamsi posunuli, naše organizace má již své místo na Zemi, má již také „popularitu“ v médiích a ve veřejném prostoru obecně (pozitivně i negativně vnímanou) a tím také určitý respekt u různých skupin v našem státě…

Svou pověst si těžko budujeme, nyní ji ale máme opravdu vesměs dobrou a je do nás vkládána velká naděje velké části národa, té části, které není osud našeho státu lhostejný a je si vědoma nebezpečí, které nám v dohledné době stran geopolitické situace hrozí.

Pověst si však můžeme daleko snadněji a rychleji pokazit, a to v podstatě čímkoliv. Neuváženými kroky, přílišnou agresivitou, ale také strkáním hlavy do písku a ústupem z pozic.

Naše síla je pouze a jen v jednotě, odhodlání, setrvání na pozicích a zachování chladné hlavy, když se lámou ledy, situace je nepřehledná, jsme zastrašováni a je na nás útočeno apod.

Velmi mnoho subjektů (osobností a organizací), přičemž některé jsou poměrně významné, se na nás obrací se žádostí o upřesnění našich postojů, specifikaci našich cílů, o zprostředkování kontaktů na centrální nebo krajská velení, se žádostmi o spolupráci atd. atd. Velmi mnoho subjektů má naprosto stejné nebo velmi podobné názory a sleduje stejné cíle, jen jejich cesta je poněkud odlišná, a v tom je právě naše síla. My jsme na rozdíl od nich organizací, která není diskuzním klubem, nesedí v koutě, nepokouší se situaci změnit demonstracemi a peticemi, ale dala veřejně najevo své odhodlání postavit se otevřeně jakékoliv snaze, uvrhnout naši zemi do otevřeného ozbrojeného konfliktu za cizí zájmy. V tom jsme jedineční. Protože jsme vojáci s výcvikem! Ale také občané s názorem a otcové od rodin!

Jakkoliv se zdá být naše situace složitá, je vlastně zároveň vcelku jednoduchá. Nejsme a nebudeme nikdy žádnou politickou stranou, občanským hnutím ani jinou formou politické angažovanosti. Nestojíme o žádné registrace a nemáme ambice se takto veřejně profilovat. Náš úkol a cíl je jedinečný: Chceme zamezit válce, chceme zamezit zneužití našich dětí, vnuků a nás samotných pro útočnou válku za cizí zájmy, která není obranou naší země proti vnějšímu agresorovi. To je naším cílem vzhledem k současné reálné hrozbě globálního válečného konfliktu, nyní zejména hrozbě války s Ruskem. Pomine-li taková hrozba, je další existence naší iniciativy téměř zbytečná.

Řada z vás se obrací na mne, ale zcela jistě i na Ondru Hrčiaka a možná i na další již zvolené krajské velitele s požadavky na:

 • razantnější postupy ve smyslu vyjadřování našich požadavků navenek
 • naopak otupení hrotů našich aktivit, umírnění prohlášení navenek
 • striktní velitelskou formu řízení organizace
 • naopak větší benevolenci v rozhodování na krajích a níže
 • tvorbu organizační struktury „shora“
 • naopak demokratický způsob tvorby struktury „zdola“ s informováním centra atd.

Mohl bych jmenovat další a další protichůdné tendence, které se objevují, ale není to potřeba. Chtěl jsem jen poukázat na to, že není někdy jednoduché, vyřešit problém tak či onak, protože panuje velká rozdílnost názorů. To je ale vcelku běžný jev, pokud něco vzniká způsobem, jakým vznikla naše iniciativa.

Na tomto místě otevřeně říkám, že je zde jistě velký dluh „centra“, které mělo dodat základní atributy našeho konání a těmi se pak dále řídit. Na druhé straně, kdo je centrum? To jsem prozatím já a Ondra Hrčiak (řečeno z hlediska objemu aktivit spíše naopak, Ondra a já). To není výmluva, jen vysvětlení. V současné době pracujeme pouze na FB profilech a částečně na webu www.ceskoslovenstivojaci.org a komunikace probíhá živelně (navíc také zcela nezabezpečeně). Zejména Ondra je zahlcen obrovskou dávkou korespondence, kdy musí řešit příspěvky zaslané kýmkoliv a kdykoliv a já na tom také nejsem v tomto smyslu zrovna nejlépe spolu s dalšími aktivitami, které s tímto v podstatě souvisejí. Vzájemně ale, a už vůbec ne společně s veliteli jednotlivých oblastí nebo uskupení, o svých krocích nevíme. Z toho všeho, co jsem dosud napsal, vyplývá podle mne nutnost některých zásadních kroků, abychom se vyhrabali z počátečního bahna a začali fungovat.

Pokusil bych se tedy ze svého pohledu nastínit základní atributy toho, kde jsme a kam směřujeme:

1. Kdo jsme a co sledujeme

Bylo již řečeno výše, viz náš web a FB skupina.

2. Memorandum

Chtěl bych, abychom vzali jako fakt text Memoranda, uveřejněný na webu ČSL vojáků a dále o něm nepolemizovali.

3. Přísaha

Stejně tak nepovažuji za vhodné a dokonce možné zaměnit formulace o tom, že dostojíme textu našich přísah, čímkoliv jiným. Přísaha je něco, co absolvoval každý z nás od padesátých let až do současnosti a ani v jedné z nich není nic o tom, že „napadneme jiný stát a nebo půjdeme bojovat za cizí zájmy do zahraničí“, naopak všechny mluví o obraně vlasti způsobem, který byl v té či oné době platný. Ti, kteří nás budou chtít pomlouvat, si důvody vždycky najdou, nebude-li to v textu přísahy, bude to jinde. Přísaha je však to, co nás jako vojáky v záloze bezezbytku spojuje. Je tedy opět nezaměnitelná a je třeba na ní trvat.

4. Logo ČSLA

Je zpochybňované úplně stejně jako výše uvedená přísaha. Můj názor je stejný, jako je tomu u přísahy – pojítko mezi 90 % z nás. Vznikly ale návrhy nového loga jak centrálního, tak jednotlivých oblastí/uskupení. Měl bych je dostat také ke „zkouknutí“. Prý jsou hezká. Přesto si myslím, ponechme centrální logo organizace beze změn a klidně přijměme eventuálně krajská loga podle návrhů (které jak říkám, zatím neznám a neviděl jsem je), stejně jako mají a vždycky měly jednotlivé útvary od nepaměti svá loga divizí, pluků, praporů, nově pak brigád a praporů atd.

Tím bychom měli z krku formality, které plodí „žabomyší války“ a mohli bychom se věnovat skutečným problémům:

5. Vytvoření struktury organizace

Já jsem v prvopočátku navrhoval strukturu odpovídající územně-správnímu uspořádání státu, tj. tedy 14 krajů včetně Prahy. Musím přiznat, že tak, jak probíhají jednotlivé poradní ohně, ztrácím já osobně souvislosti a nevím (kromě Moravy), jak jsou vlastně jednotlivá uskupení/oblasti vytvořena, což je vcelku zásadní problém. Tady vidím největší svůj dluh, ale také komplikace, zpoždění a zdroj většiny problémů.
Je-li situace taková, jaká je, pojďme tedy územně-správní strukturu vypustit a ponechme strukturu následující:

Velení – centrum
Čechy Západ
Čechy Sever
Čechy Jih
Čechy Střed (včetně Prahy, tu lze kdykoliv oddělit)
Čechy Východ
Morava Sever
Morava Střed
Morava Jih
Slovensko Západ
Slovensko Střed
Slovensko Východ
Cizinecká legie  (je ke zvážení – žádostí bylo dost, zájemci byli prozatím odmítnuti)

Nevím, zda již v tuto chvíli není něco, co by uvedené struktuře bránilo, ale pokud ne, viděl bych to takhle.
Každá oblast/uskupení bude mít nepodkročitelně svého velitele a zástupce, to je podstatné pro velení centra.

Vhodný by byl ještě „náčelník štábu“ oblasti, tuto funkci ocení záhy každý velitel.

Pokud oblast/uskupení uzná za vhodné, vytvoří si další strukturu dle svého uvážení (okresy ano či ne, výhody ještě uvedu dále). Každopádně je nutné informovat o své vnitřní struktuře velení centra – vazba na další nezbytné věci (Ondra dopracuje strukturu na FB a na webu, dále systém spojení, systém svolávání – spojky apod.)

Navrhuji: oblast/uskupení = prapor, okresy event. roty, krycí čísla praporů a rot vytvoříme dodatečně. Celkově mluvme „jen“ o pluku, nedělejme si zbytečné ambice, naše jednotka gen. Svobody, který je naším vzorem, se v prvopočátku formovala také v síle praporu.

Velení centra (pluku) bude složeno z velitele, zástupce velitele, náčelníka štábu, do budoucna se nevyhneme nějaké formě evidence, proto evidenční důstojník, dále operační důstojník, logista, spojař – IT specialista.

Je nezbytné vytvořit oblastní strukturu v co nejkratší době. Bez ní se nehneme z místa. Je třeba v jednotlivých oblastech najít odpovědnou osobu (byť dočasně a poté předat fci velitele někomu jinému), uspořádat oblastní poradní ohně a vytvořit základní strukturu!

6. Vytvoření systému spojení

Náš dosavadní způsob komunikace je jediný dosud možný, ale naprosto nevyhovující. Je to FB, web, mobilní telefony. Pro základní komunikaci dostačující, ale je třeba myslet na to, že ne všechny informace chceme dobrovolně sdělovat po FB nebo mailem našim „kolegům“ z BIS a USA. Proto potřebujeme zabezpečený způsob komunikace. Taková možnost existuje, prověříme její úskalí a uvedeme do života. Na tomto systému bude fungovat velení centra/pluku a velení praporů/oblastí – tedy velitelé, jejich zástupci a náčelníci štábu praporů. Do budoucna je možno přidávat vojáky, ale na základě jejich osobního prověření, „face to face“. Tady vidím mimo jiné výhodu okresního členění oblastí/roty. Přihlásí se nový člověk a nebo je třeba prověřit stávajícího člena, v rámci okresu to nebude takový problém. Bydlím ve vesnici „A“, zjistím ve vesnici „B“ v sousedství, co je dotyčný voják zač a doporučím/nedoporučím jej k autorizaci.

Pokud dojde k naší aktivaci do vyšších stupňů pohotovosti (orientačně máme 3 stupně – to co je nyní, je stupeň 1), spojení bude fungovat pouze ústně = spojky. Nic elektronicky, nic mobilem, minimum písemně. Další výhoda okresů!

7. Způsob komunikace

Kýženým cílem je, aby velitel/zástupce/náčelník štábu centra/pluku komunikoval pouze se štábem a veliteli/zástupci oblastí/praporů. Jen tak je možné zajistit efektivitu a funkčnost komunikace. Velitelé oblastí/praporů si zajistí adekvátní způsob komunikace uvnitř oblastí/praporů a odpovídají si za průnik informací, zpětnou vazbu a bezpečnost informací.

Podle časových možností – poradní ohně – setkání velení x prapor

Stupeň 1 – komunikace FB, mobil, web, zabezpečený způsob komunikace
Stupeň 2 – zabezpečený způsob komunikace
Stupeň 3 – ústní komunikace, spojky, výjimečně písemně

Ze všeho výše uvedeného vyplývá:

 • neplýtvejme silami, buďme jednotní, není-li něco jasné, komunikujme!
 • čím větší jednota, síla, pevnost v názorech, masovost – tím větší šance na klidné řešení
 • co neuděláme my sami, NIKDO za nás neudělá a skončíme na východní frontě
 • základem je vytvoření organizační struktury! Na to dejme důraz – byť provizorní, ale nějaké, dotvářet se vždycky může, vyměnit se velitelé také můžou
 • prověřujme si lidi – já znám toho, ty znáš toho, co je zač, je spolehlivý, je nejistý/neznámý, je nespolehlivý….. To je naše jediná možnost, jak eliminovat agenty, zrádce, extremisty, trolly apod. a zároveň to není „nic proti ničemu“.
 • popracujeme na systému spojení
 • trénujte svou fyzickou zdatnost, kdo má možnost tak cokoliv jiného (sebeobrana, střelba, topografie, přežití…), na východní frontě se vám to bude hodit.  :)

Tak to je zatím všechno, co jsem vám chtěl sdělit. Je toho hodně, ale zdaleka to není všechno. Problémy budou, ale ty jsou od toho, aby se řešily. Buďme silní, čestní, poctiví a odhodlaní. Děláme to pro sebe a zejména naše ženy a děti. Nechceme, aby naši příbuzní trpěli tak, jako trpí obyčejní lidé na Ukrajině.

pplk. MUDr. Marek Obrtel – velitel

Nejnovější články
Showing 13 comments
 • ladin2

  Ted na východním ohni se lidi víceméně seznamovali a atmosféra byla výborná.To naprosto bez diskuse. Prozatímně se tam zvolili dva lidi ,kteří budou vést východ Čech.Ale to pořad málo co se tam vyjednalo.Byl tam sice všeobecný souhlas k tomu co jako by mělo hnutí dělat .Jakou formou to dělat, zvlášt k veřejnosti.Zatím je to jenom Facebookova skupina ,kde se lidi sešli se stejným názorem nebo velice podobným.Rozdělení a struktura organizace podle armády ,proč né.Každopádně komunikace nesmí být na facebooku.Mobilní čísla přes předplacenky,žádné tarify.emaily pouze přes české servery ,žádný Google.Takže jsem zvědav jak a kdy se dovíme už podrobnosti.Každopádně musí být zavedena evidence o členech ,protože pamět lidská je velice krátká a v tom množství lidi co už je by se bez evidence ztratilo.Třeba hlavně sepsat navrh stanov,které by se na krajských poradních ohních odsouhlasily samotnými lidmi . Jedna věc je když pár lidí založí hnutí s jakýmsi konceptem a druhá věc je když se už reálně zakládá samotná organizace hnutí .A každý nový člen má svuj názor a nejsou všichni stejní.Podle stanov by se už cele hnutí řídilo .Protože na ohni jsme ještě co a jak dělat protože informací od zakladatelu hnutí nebo jak to oficiálně nazvat bylo pramálo.Ted je třeba aby proběhly ve všech krajích poradní ohně a tam prozatímně zvolitzástupce kteří budou komunikovat s centrem a později na dalších ohních už prostě nastavit přesně danou organizační strukturu,ale to už je na vedení co s tím udělá .My obyčejní členové mužem zatím jenom čekat co bude.To je muj názor na to co a jak dělat .Hezký den přeje Lada Ostrák

 • Inox

  Nejdůležitější je – jak už bylo napsáno v článku – DRŽET POHROMADĚ. Jedině v jednotě je síla. To je to, čeho se západní štváči nejvíc bojí: jednoty, vlastenectví, fungující rodiny. To všechno se snaží rozbít. Nedovolme jim to!

  • SveVnukyNedam

   Konečně se objevil kurzor! Ano, to je to, co chybělo. Určitě se bude dopracovávat za pochodu. Pro začátek nacpát do mozku!!! O svém místě v této skupině mám jasno. Všechno, co dělám, dělám za určitým účelem. Ať jsou to (mimo vyjímek), trochu humornější komenty, dvě fotky, které byly, relativně s tématem skupiny nesouvisející, včera Ondrou vloženy. Ví, že mu bude všechno vysvětleno, ale z oka do oka. Myslím, že tak by to mělo být. Chyb se snažím vyvarovat. Pokud se nechtěně nějaké dopustím, promiňte, prosím!

 • KOTA313

  Je mozne vyvesit obeznik na moju straku?
  Sozdravom

 • Kili

  Slovenko: Západ, Stred, Juh…….divné nie…?/ Západ,Stred,Východ/

 • Bushman

  Jasná zpráva velitele.
  Poznámku Inoxe – „Nejdůležitější je – jak už bylo napsáno v článku – DRŽET POHROMADĚ. Jedině v jednotě je síla. To je to, čeho se západní štváči nejvíc bojí: jednoty, vlastenectví, fungující rodiny. To všechno se snaží rozbít. Nedovolme jim to!“
  doplním ještě svým oblíbeným sloganem:
  BÝT MĚKKCÍ V PROJEVECH, ALE TVRDÍ V ZÁSADÁCH. To rčení není původní, ale v historii se už mnohokrát osvědčilo. V kladném i záporném smyslu, jako ostatně mnohá jiná hesla. Věřím, že my, Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO, i s jeho pomocí svých cílů dosáhneme. Zdar.

 • Pavel

  suhlas, hlavne je DRZAT POHROMADE!

 • Pavel

  uz je to aj na mojom fb…

 • richard55

  Vážený pane podplukovníku, souhlasím s cíli které jste vytyčil v memorandu a následně v tomto oběžníku, ale dovolil bych si polemizovat s prostředky k jejich dosažení. Říkáte, že nechcete z této organizace vytvořit žádné občanské či politické hnutí a ani spolupracovat s žádnou politickou stranou. Celkem to chápu neboť na profesionální politiky máme zřejmě stejný názor. Potom ale zbývají pouze dvě věci. Za prvé nedělat nic a čekat, avšak nevím na co. A za druhé proces který ani nechci vyslovit a při kterém si upřímně řečeno lidi, které zde vidím na fotografiích ani nedokážu představit.

  • percival

   Naprosto přesné vystižení problému! Vcelku jasně definované cíle, ale ani náznakem naznačená cesta, jak jich docílit. Jeden z důvodů, proč po původním nadšení jsem k tomuto „sdružení“ ochladl. Doufal jsem ve zformování alespoň občanského hnutí, které by se snažilo o aktivní vliv na domácí politiku, zejména pak na oblast zahraničně-politického směřování a obranu národních zájmů. Nic se ovšem neděje. Chápu, že mnozí, uvyklí subordinaci, očekávají cosi podobě rozkazů, ale jaké mohou být, když nepůjde o politcké a ani občanské hbutí? Těch pár nijak zvlášť početných setkání, odpusťte starých zbrojnošů, posloužilo přítomným snad jedině ke vzpomínání na časy minulé a také k poznání, že současný vývoj v oblasti bezpečnosti světa a naší republiky vadí vecero lidem. A co dál? Jak píše richard55 i já se divím a zdvořile se ptám na co se čeká? A ta druhá varianta, tu ani nelze brát vážně.

 • richard55

  http://www.lidovky.cz/kerryho-evropska-namestkyne-prileti-do-prahy-fou-/zpravy-domov.aspx?c=A150615_144846_ln_domov_ELE#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_domov&utm_content=main

  Skutečně nevím co šílená Viktorka chce u nás řešit, ale moc bych se nedivil kdyby šlo o souhlas pro budoucí válku s Ruskem a tím i nasazení naší armády

Zanechat komentář

Napište nám

Cítíte-li potřebu spojit se s námi, využijte tento jednoduchý kontaktní formulář. Díky.

Nejde přečíst? Změnit text. captcha txt