1951

 

„Ja, občan ľudovej demokratickej republiky Československej, slávnostne prisahám, že budem čestným, statočným, disciplinovaným a bdelým vojakom, že budem prísne zachovávať vojenské a štátne tajomstvo a bez odvrávania plniť všetky vojenské predpisy a rozkazy veliteľov a predstavených.

Prisahám, že sa budem svedomite učiť vojenskému umeniu, všemožne chrániť majetok armády a ľudu a že budem do posledného dychu oddaný svojmu ľudu, svojej ľudovo demokratickej vlasti, prezidentovi a vláde Československé republiky. Som pripravený na rozkaz prezidenta a vlády republiky Československé kedykoľvek brániť svoju vlasť – ľudovo demokratickú Československú republiku, a ako vojak prisahám, že ju budem brániť mužne a udatne, dôstojne a čestne a že nebudem váhať nasadiť i svoj život k dosiahnutiu úplného víťazstva nad nepriateľom.

Ak poruším tuto slávnostnú prísahu, nech mňa stihne prísny trest ľudového demokratického zákona, všeobecná nenávisť a opovrhnutie pracujúceho ľudu“.

„Tak prisahám!“
__

1961

 

„Ja, občan Československé socialistické republiky, vedomý si svojej čestnej vlasteneckej povinnosti, prisahám pred bojovou zástavou vernosť pracujúcemu ľudu vedenému Komunistickou stranou Československa.

Sľubujem, že budem vojakom statočným a disciplinovaným, že budem dôsledne a iniciatívne plniť ustanovenia vojenských predpisov, rozkazy veliteľov a zachovávať vojenské tajomstvo. Svedomite sa budem učiť ovládať vojenskú techniku a zbrane, zverené mi pracujúcim ľudom a pripravovať sa na boj, aby som mohol na rozkaz prezidenta a vlády Československé socialistické republiky čo najlepšie brániť svoju rodnou, vlasť a jej socialistický poriadok proti každému nepriateľovi.

Na obranu socializmu som vždy pripravený stať pevne v radoch ozbrojených síl Československé socialistické republiky po boku Sovietskej armády i armád ostatných socialistických štátov v boji proti jeho nepriateľov a nasadiť i svoj život k dosiahnutiu víťazstva“.

„Tak prisahám!“
__

1990

 

„Ja, vojak Československej armády, vedomý si svojich občianskych a vlasteneckých povinností, slávnostne prehlasujem, že budem verný Československej federatívnej republike.

Budem vojakom statočným a disciplinovaným a budem plniť ustanovenia vojenských predpisov. Svedomite sa budem učiť ovládať vojenskou techniku a zbrane a pripravovať sa pre ochranu slobody a nezávislosti Československej federatívnej republiky.

Pre ochranu vlasti som pripravený nasadiť i svoj život.“

„Tak prisahám!“

__

1993

 

„Ja, vojak ozbrojených síl slávnostne vyhlasujem, že budem verný Slovenskej republike. Budem vojakom čestným, statočným a disciplinovaným. Budem dodržiavať ústavu, zákony, všeobecne záväzné právne predpisy a vojenské predpisy.

Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť Slovenskej republiky. Na to som pripravený vynaložiť všetky sily a  chopnosti a nasadiť aj svoj život.

„Tak prisahám!“
__

Takto sme prisahali, priatelia. Vidíte tam niekde nejaké NATO?

Napište nám

Cítíte-li potřebu spojit se s námi, využijte tento jednoduchý kontaktní formulář. Díky.

Nejde přečíst? Změnit text. captcha txt